Tuesday, May 31, 2011

-فعل مزيد-jom ulangkaji bahasa arab

فِعْل مَزِيْد
FI'IL MAZID

Fi'il Mazid berasal dari Fi'il Mujarrad yang mendapat tambahan huruf:

1) Fi'il Mazid dengan tambahan satu huruf. Terdiri dari beberapa wazan seperti:

a. أَفْعَلَ - يُفْعِلُ (huruf tambahannya: Hamzah di awal kata)

Fi'il MujarradFi'il Mazid

دَخَلَ - يَدْخُلُ (=masuk)

أَدْخَلَ - يُدْخِلُ (=memasukkan)

خَرَجَ - يَخْرُجُ (=keluar)أَخْرَجَ - يُخْرِجُ (=mengeluarkan)

رَسَلَ - يَرْسُلُ (=lepas)

أَرْسَلَ - يُرْسِلُ (=melepas, mengirim)

b. فَعَّلَ - يُفَعِّلُ (huruf tambahannya: huruf tengah yang digandakan/tasydid)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
قَدِمَ - يَقْدِمُ (=datang)

قَدَّمَ - يُقَدِّمُ (=mendatangkan)

عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui)

عَلَّمَ - يُعَلِّمُ (=mengajar)

نَزَلَ - يَنْزِلُ (=turun)

نَزَّلَ - يُنَزِّلُ (=menurunkan)

c. فَاعَلَ - يُفَاعِلُ (huruf tambahannya: Mad Alif setelah huruf pertama)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
قَتَلَ - يَقْتُلُ (=membunuh)

قَاتَلَ - يُقَاتِلُ (=berperang)

فَرَقَ - يَفْرَقُ (=memisah)

فَارَقَ - يُفَارِقُ (=berpisah)

سَبَقَ - يَسْبِقُ (=mendahului)

سَابَقَ - يُسَابِقُ (=berlomba)

2. Fi'il Mazid dengan tambahan dua huruf. Terdiri dari beberapa wazan seperti:

a. اِنْفَعَلَ - يَنْفَعِلُ (huruf tambahannya: Alif dan Nun di awal kata).

Fi'il MujarradFi'il Mazid
طَلَقَ - يَطْلِقُ (=menceraikan)

اِنْطَلَقَ - يَنْطَلِقُ (=pergi)

فَطَرَ - يَفْطِرُ (=membelah)اِنْفَطَرَ - يَنْفَطِرُ (=terbelah)

قَلَبَ - يَقْلِبُ (=membalik)

اِنْقَلَبَ - يَنْقَلِبُ (=terbalik)

b. اِفْتَعَلَ - يَفْتَعِلُ (huruf tambahannya: Alif di awal dan Ta di tengah)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
جَمَعَ - يَجْمَعُ (=mengumpulkan)

اِجْتَمَعَ - يَجْتَمِعُ (=berkumpul)

نَشَرَ - يَنْشُرُ (=menyebarkan)

اِنْتَشَرَ - يَنْتَشِرُ (=tersebar)

لَمَسَ - يَلْمِسُ (=meraba)

اِلْتَمَسَ - يَلْتَمِسُ (=meraba-raba)

c. اِفْعَلَّ - يَفْعَلُّ (huruf tambahannya: Alif di awal dan huruf ganda di akhir)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
بَيَضَ - يَبِيْضُ (=putih)اِبْيَضَّ - يَبْيَضُّ (=memutih)

حَمُرَ - يَحْمِرُ (=merah)

اِحْمَرَّ - يَحْمَرُّ (=memerah)

سَوِدَ - يَسْوِدُ (= hitam)

اِسْوَدَّ - يَسْوَدُّ (=menghitam)

d. تَفَاعَلَ - يَتَفَاعَلُ (huruf tambahan: Ta di awal dan Mad Alif di tengah)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
حَسَدَ - يَحْسُدُ (=dengki)تَحَاسَدَ - يَتَحَاسَدُ (=saling dengki)

عَرَفَ - يَعْرِفُ (=kenal)

تَعَارَفَ - يَتَعَارَفُ (=saling kenal)

سَأَلَ - يَسْأَلُ (= bertanya)

تَسَائَلَ - يَتَسَائَلُ (=saling bertanya)

e. تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ (huruf tambahannya: Ta di awal dan huruf ganda di tengah)

Fi'il MujarradFi'il Mazid
عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui)تَعَلَّمَ - يَتَعَلَّمُ (=belajar)

كَبُرَ - يَكْبِرُ (=besar)

تَكَبَّرَ - يَتَكَبَّرُ (=membesarkan diri)

فَكَرَ - يَفْكِرُ (= berfikir)

تَفَكَّرَ - يَتَفَكَّرُ (=memusatkan fikiran)

3. Fi'il Mazid dengan tambahan tiga huruf. Wazan yang biasa ditemukan adalah:اِسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ (huruf tambahannya: Alif, Sin dan Ta di awal kata).

Fi'il MujarradFi'il Mazid
غَفَرَ - يَغْفِرُ (=mengampuni)اِسْتَغْفَرَ - يَسْتَغْفِرُ (=mohon ampun)

قَبِلَ - يَقْبَلُ (=menerima)

اِسْتَقْبَلَ - يَسْتَقْبِلُ (=menghadap)

خَرَجَ - يَخْرُجُ (= keluar)

اِسْتَخْرَجَ - يَسْتَخْرِجُ (=minta keluar)

Carilah contoh-contoh Fi'il Mazid dari al-Quran dan al-Hadits dan masukkan ke dalam wazan-wazan yang sesuai serta carilah artinya masing-masing.

sumber:http://www.freewebs.com/arabindo/w21.htm

Saturday, May 28, 2011

اِسْم مُشْتَق -jom ulangkaji bahasa arab-

اِسْم مُشْتَق
ISIM MUSYTAQ

Isim Musytaq ialah Isim yang dibentuk dari kata lain dan memiliki makna yang berbeda dari kata pembentuknya. Isim Musytaq itu ada tujuh macam:

1. ISIM FA'IL ( اِسْم فَاعِل ) atau Isim Pelaku (yang melakukan pekerjaan).
Isim Fa'il ada dua wazan (pola pembentukan) yaitu:
a)
فَاعِلٌ bila berasal dari Fi'il Tsulatsi (Fi'il yang terdiri dari tiga huruf)
b) مُفْعِلٌ bila berasal dari Fi'il yang lebih dari tiga huruf

Fi'ilIsim Fa'il
عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui)

عَالِمٌ (=yang mengetahui)

نَامَ - يَنَامُ (=tidur)

نَائِمٌ (=yang tidur)

أَكَلَ - يَأْكُلُ (=makan)

آكِلٌ (=yang makan)

أَسْلَمَ - يُسْلِمُ (=menyerah)

مُسْلِمٌ (=yang menyerah)

أَنْفَقَ - يُنْفِقُ (=berinfak)

مُنْفِقٌ (=yang berinfak)

اِسْتَغْفَرَ - يَسْتَغْفِرُ (=mohon ampun)

مُسْتَغْفِرٌ (=yang mohon ampun)

Disamping itu dikenal pula istilah bentuk MUBALAGHAH ( مُبَالَغَة ) dari Isim Fa'il yang berfungsi untuk menguatkan atau menyangatkan artinya. Contoh:

Fi'il

Isim Fa'ilIsim Mubalaghah

عَلِمَ-يَعْلَمُ

عَالِمٌ

عَلِيْمٌ / عَلاَّمٌ (=yang sangat mengetahui)

غَفَرَ-يَغْفِرُ

غَافِرٌ

غَفُوْرٌ / غَفَّارٌ (=yang suka mengampuni)

نَامَ-يَنَامُنَائِمٌنَئِيْمٌ / نَوَّامٌ (=yang banyak tidur)
أَكَلَ-يَأْكُلُ

آكِلٌ

أَكِيْلٌ / أَكَّالٌ (=yang banyak makan)

2. SIFAT MUSYABBAHAH ( صِفَة مُشَبَّهَة ) ialah Isim yang menyerupai Isim Fa'il tetapi lebih condong pada arti sifatnya yang tetap. Misalnya:

Fi'il

Isim Fa'il

Sifat Musyabbahah

فَرِحَ-يَفْرَحُ (=senang)

فَارِحٌ

فَرِحٌ (=orang senang)

عَمِيَ-يَعْمَى (=buta)

عَامِيٌ

أَعْمَى (=orang buta)

مَاتَ-يَمُوْتُ (=mati)

مَائِتٌ

مَيِّتٌ (= orang mati)

جَاعَ-يَجُوْعُ (=lapar)

جَائِعٌ

جَوْعَانٌ (= orang kelaparan)

3. ISIM MAF'UL ( اِسْم مَفْعُوْل ) yaitu Isim yang dikenai pekerjaan.

Fi'il

Isim Maf'ul

غَفَرَ - يَغْفِرُ (=mengampuni)مَغْفُوْرٌ (=yang diampuni)
عَلِمَ - يَعْلَمُ (=mengetahui)

مَعْلُوْمٌ (=yang diketahui)

بَاعَ - يَبِيْعُ (=menjual)

مَبِيْعٌ (=yang dijual)

قَالَ - يَقُوْلُ (=berkata)

مَقَالٌ (=yang diucapkan)

4. ISIM TAFDHIL ( اِسْم تَفْضِيْل ) ialah Isim yang menunjukkan arti "lebih" atau "paling". Wazan (pola) umum Isim Tafdhil adalah: أَفْعَلُ . Contoh:

Isim Fa'ilIsim MubalaghahIsim Tafdhil
عَالِمٌعَلِيْمٌ (=sangat mengetahui)أَعْلَمُ (=yang lebih mengetahui)
كَابِرٌكَبِيْرٌ (=sangat besar)أَكْبَرُ (=yang lebih besar)
قَارِبٌقَرِيْبٌ (=sangat dekat)

أَقْرَبُ (=yang lebih dekat)

فَاضِلٌفَضِيْلٌ (=sangat utama)

أَفْضَلُ (=yang lebih utama)

Disamping itu, terdapat pula bentuk yang sedikit agak berbeda, seperti:

Sifat Musyabbahah

Isim Tafdhil

شَدِيْدٌ (=yang sangat)

أَشَدُّ (=yang lebih sangat)

حَقِيْقٌ (=yang berhak)أَحَقُّ (=yang lebih berhak)

عَزِيْزٌ (=yang mulia)

أَعَزُّ (=yang lebih mulia)

5. ISIM ZAMAN ( اِسْم زَمَان ) yaitu Isim yang menunjukkan waktu dan ISIM MAKAN ( اِسْم مَكَان ) yaitu Isim yang menunjukkan tempat.

Fi'il

Isim Zaman/Makan

كَتَبَ / يَكْتُبُ (=menulis)

مَكْتَبٌ (=kantor)

لَعِبَ / يَلْعَبُ (=bermain)

مَلْعَبٌ (=tempat bermain)

سَجَدَ / يَسْجُدُ (=bersujud)

مَسْجِدٌ (=masjid)

وَلَدَ / يَلِدُ (=melahirkan)

مَوْلِدٌ (=hari kelahiran)

وَعَدَ / يَعِدُ (=menjanjikan)

مَوْعِدٌ (=hari yang dijanjikan)

اِجْتَمَعَ / يَجْتَمِعُ (=berkumpul)

مُجْتَمَعٌ (=perkumpulan, pertemuan)

6. ISIM ALAT ( اِسْم آلَة ) yaitu Isim yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu Fi'il atau pekerjaan.

Fi'il

Isim Alat

فَتَحَ / يَفْتَحُ (=membuka)

مِفْتَاحٌ (=kunci)

وَزَنَ / يَزِنُ (=menimbang)

مِيْزَانٌ (=timbangan)

جَلَسَ / يَجْلِسُ (=duduk)

مَجْلِسٌ (=tempat duduk)

جَهَرَ / يَجْهَرُ (=nyaring)

مِجْهَرٌ (=pengeras suara)

Pahamilah baik-baik semua jenis-jenis Isim yang terdapat dalam pelajaran ini

sumber:http://www.freewebs.com/arabindo/w19.htm